Kategoria: Państwowa Inspekcja Pracy

Kampanie Informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy

Kampanie Informacyjne Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczy w budowaniu kultury prewencji i praworządności w stosunkach pracy nie tylko poprzez nadzór i kontrolę. Urząd prowadzi dialog z pracodawcami i pracownikami, oferuje im pomoc w charakterze doradcy, inspiruje do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków pracy, bierze udział w upowszechnianiu dobrych praktyk i najlepszych przykładów. Działania te zyskują na znaczeniu i kierowane są do coraz… Read more →

Jakie kary może nałożyć Inspekcja Pracy ?

Inspektorzy pracy uprawnieni są do kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz nakładania grzywien w drodze mandatów karnych w wysokości do 2 000 zł za wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu… Read more →

Nakazy Państwowej Inspekcji Pracy

W celu realizacji zadań, organy PIP zostały wyposażone w uprawnienie stosowania środków prawnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy, tj. w szczególności: • nakazania usunięcia, w ustalonym terminie, stwierdzonych naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; • nakazania wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te prace albo prowadzących działalność;… Read more →

Kontrola PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą w szczególności: • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania… Read more →

Struktura PIP

Marszałek Sejmu ustala statut Państwowej Inspekcji Pracy, określający jej organizację wewnętrzną oraz siedziby i zakres właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy. Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy, 16 okręgowych inspektoratów pracy, w ramach których funkcjonuj ą 43 oddziały, oraz Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.       Przy Głównym Inspektorze Pracy działają stałe organy opiniodawczo-doradcze: • Kolegium Głównego… Read more →

Działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Do utrzymywania systemu inspekcji pracy zobowiązuje Polskę ratyfikowana w 1995 r. konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu. Głównym aktem prawnym stanowiącym podstawę działania Urzędu jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr. 89, poz. 589, z późn. zm.). Oprócz tego, zadania Inspekcji wynikają z szeregu innych… Read more →

Państwowa Inspekcja Pracy

W skład Państwowej Inspekcji Pracy wchodzą Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 inspektoratów okręgowych oraz Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu. Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrolowanie zakładów pracy i nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy np. czy pracodawca wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków (wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy, ochrona praw kobiet,… Read more →