Obowiązki na budowie

Obowiązki inwestora

1. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób lub na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

2. Zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie

  • opracowania projektu budowlanego i – stosownie do potrzeb – innych projektów (np. projektów wykonawczych skomplikowanych robót budowlanych),
  • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
  • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Obowiązki INWESTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

  1. Wydawanie kierownikowi budowy (kierownikowi robót) poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń.
  2. Żądanie od kierownika budowy (kierownika robót) wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

 

Obowiązki Projektant

1. Zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności i wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

2. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia.

3. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów.

bhpp

Obowiązki Kierownik budowy

1. Sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego oraz warunków prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej (na podstawie informacji sporządzonej przez projektanta).

  1. Prowadzenie dokumentacji budowy

3. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem oraz pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, jak również bhp.

  1. Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

–  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych bądź ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

–  przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów.

5. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach bhp, jak również planie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia.

6. Wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych.

7. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia i bezzwłoczne zawiadomienie o  tym właściwego organu.

8. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

 

Każda osoba kierująca pracownikami (np. pracodawca, kierownik budowy, majster budowlany, brygadzista) musi znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *