Jakie kary może nałożyć Inspekcja Pracy ?

Inspektorzy pracy uprawnieni są do kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz nakładania grzywien w drodze mandatów karnych w wysokości do 2 000 zł za wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5 000 zł.

Wykroczenia, w których inspektor pracy jest oskarżycielem publicznym i ma prawo kierowania do sądu wniosków o ukaranie zagrożone są karą grzywny na wet do 30 000 zł. Jednym z uprawnień inspektorów pracy jest nakładanie kar pieniężnych na podmioty wykonujące przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, dane są w drodze decyzji administracyjnej i wynoszą od 50 złotych do 10 00 tych za każde naruszenie. Maksymalny wymiar kary nałożonej przez inspektora pracy za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy, może przekroczyć 30 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *