Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Przebieg kontrola Państwowej Inspekcji Pracy , jakie uprawnienia ma inspektor ?  kontrolerzy Inspekcji Pracy mogą kontrolować  bez uprzedzenia i co więcej o każdej porze dnia lub nocy – respektowania przepisów Kodeksu pracy. Co ważne przed rozpoczęciem kontroli, pracownik (inspektor) zgłasza się do przedsiębiorcy – ale tylko wtedy, gdy fakt ten nie może wpłynąć na rezultat samej kontroli. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy ma miejsce w siedzibie firmy oraz wszędzie tam, gdzie wykonywane są czynności z nią związane albo przechowywana jest dokumentacja finansowo-kadrowa.

 

Podczas kontroli inspektor z PIP ma uprawnienia do wejścia na teren obiektów i pomieszczeń firmy, którą kontroluje. Nie musi okazywać przepustki ani przechodzić przez rewizję osobistą.

Może prowadzić oględziny:

> obiektów,

> pomieszczeń,

> stanowisk pracy,

> maszyn i urządzeń,

> procesu technologicznego,

> pracy. Kontrolerzy mogą rozmawiać, przesłuchiwania zatrudnionych pracowników z zakresu pracy, kwestii związanych z inspekcją i uzyskania od nich zeznań w formie ustnej i pisemnej. Co może inspektor pracy Inspektorzy muszą mieć wgląd do: > dokumentacji technologicznej i technicznej, > zestawień, > obliczeń, > akt osobowych kadry. Przebieg i rezultaty Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy mogą utrwalać na papierze, nagrywać czy to w formie dźwiękowej czy wideo.

Zdarza się tak, że pracownicy nie chcą ujawniać pewnych informacji, bojąc się o możliwe reperkusje ze strony pracodawcy. Aby zapobiec takim przypadkom, prawo daje inspektorowi z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy możliwość wydania postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności uzyskania wrażliwych informacji – chodzi tu o ochronę tożsamości i danych osobowych narażonych na przykre konsekwencje pracowników.

Na owe postanowienie każdy pracodawca może złożyć zażalenie w terminie trzech dni od dnia jego doręczenie. Zażalenie jest następnie rozpoznawane przez okręgowego inspektora pracy – postępowanie toczy się niejawnie i bez udziału składającego zażalenie.

 

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – legalność zatrudnienia Inspektor pracy, który zauważy złamanie przepisów z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ma prawo do skierowania wniosku do odpowiedniego sądu o nałożenie kary na osobę odpowiedzialną za naruszenia. Jest także uprawniony do poinformowania właściwych instytucji o wykrytym wykroczeniu – informuje on:

  • ZUS – o naruszonych przepisach ubezpieczeń społecznych;
  • urząd kontroli skarbowej – o wykroczeniu skarbowym;
  • Policję i Straż Graniczną – o naruszeniu przepisów o cudzoziemcach;
  • starostę – o stwierdzonych przypadkach naruszenia przez bezrobotnego przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Podczas realizowania kontroli Państwowej Inspekcji Pracy inspektor współdziała z:

  • organami samorządu załogi,
  • związkami zawodowymi,
  • radami pracowników,
  • społeczną inspekcją pracy.

Sprawdź jakie kary może nałożyć Inspekcja Pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *