Historia BHP

W EUROPIE

Badania i regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy są stosunkowo nowym zjawiskiem. Jak ruchy pracy powstała w odpowiedzi na obawy pracowników w wyniku rewolucji przemysłowej, zdrowie pracownika wpisana uwagę jako kwestia zarobkowej.

W roku 1833, HM inspektoratu powstał w Wielkiej Brytanii w zakresie kompetencji do wglądu fabryki i zapewnienia zapobiegania urazom do dzieci pracowników tekstylnych.

W roku 1840 Komisja Królewski opublikowała swoje wnioski na temat stanu warunków dla pracowników górnictwa dokumentuje przerażająco niebezpieczne środowisko, które mieli do pracy w wysokiej częstotliwości wypadków.Komisja wywołała oburzenie, które doprowadziły w ustawie Mines 1842. Akt utworzenia Inspektorat ds. kopalń i kopalniach, które doprowadziły wielu ścigania i poprawy bezpieczeństwa, i przez 1850, inspektorzy mogli wejść i sprawdzić pomieszczeń według własnego uznania.

Otto von Bismarck otworzył pierwszy ubezpieczenia społecznego w 1883 roku i prawo kompensacji pierwszego pracownika w 1884 r. – pierwsze tego rodzaju w świecie zachodnim. Podobne akty, a następnie w innych krajach, częściowo w odpowiedzi na niepokoje pracy.

 

W POLSCE

Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, podpisany po¬nad 90 lat temu przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, dał początek państwowemu organowi nadzoru i kontroli warunków pracy. Była to jedna z pierwszych instytucji, którą powołało do życia odrodzone Państwo Polskie. To dobitny dowód, jakie znaczenie przykładały już ówczesne władze do spraw pracowniczych i jaką rangę nadawały działalności inspekcji pracy w wyniszczonym zaborami, powstaniami i wojną kraju.

Na czele instytucji stanął Główny Inspektor Pracy, który podlegał Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. W województwach działali inspektorzy okręgowi, którym byli podporządkowani inspektorzy obwodowi. Głównego Inspektora Pracy i inspektorów pracy mianowała Najwyższa Władza, czyli Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.

Kompetencje urzędu określono następująco: Inspekcja pracy nadzoruje należyte stosowanie przepisów prawa o ochronie pracy we wszystkich dziedzinach pracy najemnej zapewniając pracownikom korzyści przyznane im przez obowiązujące, socjalno-polityczne prawodawstwo”. Inspektorzy pracy mogli też, na polecenie ministra pracy, prowadzić badania „warunków pracy i płacy we wszystkich dziedzinach pracy najemnej w celu gromadzenia materiałów dla udoskonalenia i rozwoju prawodawstwa o ochronie pracy”
W tym kształcie inspekcja pracy działała do 1939 roku. Po II wojnie światowej początkowo powołano inspekcję państwową, a w 1950 roku powstała dodat¬kowo społeczna inspekcja pracy związków zawodowych. Państwową inspek¬cję pracy zniesiono w 1954 roku, a część jej uprawnień przekazano inspekcji pracy związków zawodowych, działającej na zasadzie branżowej.

BHP historia pewnej wyobraźni 1

 

Obecnie chlubną tradycję przedwojennej inspekcji kontynuuje Państwowa Inspekcja Pracy, powołana w 1981 roku. Jako jeden z najważniejszych organów kontrolnych realizuje ona konstytucyjną zasadę państwa, zapewniającą każdemu obywatelowi prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Misją Urzędu jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do zwiększenia poszanowania prawa pracy i eliminowania zagrożeń wypadkowych.
Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, a nadzór nad nią sprawuje Rada Ochrony Pracy. Głównego Inspektora Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy i właściwej komisji sejmowej.
Główny Inspektor Pracy wchodzi w skład unijnego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy. Do sekretariatu tego Komitetu corocznie przekazywany jest „Raport roczny z działalności inspekcji pracy”.
Państwowa Inspekcja Pracy współdziała z innymi organami kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, organami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi oraz społeczną inspekcją pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *