Kampanie Informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy

Kampanie Informacyjne

Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczy w budowaniu kultury prewencji i praworządności w stosunkach pracy nie tylko poprzez nadzór i kontrolę. Urząd prowadzi dialog z pracodawcami i pracownikami, oferuje im pomoc w charakterze doradcy, inspiruje do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków pracy, bierze udział w upowszechnianiu dobrych praktyk i najlepszych przykładów. Działania te zyskują na znaczeniu i kierowane są do coraz szerszej grupy odbiorców.

Dobrym przykładem jest kampania prewencyjna„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia”, prowadzona przez inspekcję pracy pod hasłem „Szanuj życie!”. W wypadkach przy pracy w budownictwie giną ludzie, a co roku zostaje ciężko poszkodowanych kilkaset osób. Najliczniejszą grupę w tej tragicznej statystyce stanowią najkrócej zatrudnieni. Blisko połowa ofiar śmiertelnych wypadków na budowach pracowała krócej niż trzy miesiące. W kampanii, której celem było budowanie świadomości za grożeń i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w miejscu pracy skutkującym wypadkami i chorobami zawodowymi, inspekcja po raz pierwszy skorzystała na tak dużą skalę z płatnych reklam telewizyjnych i radiowych. Uzyskała również wsparcie finansowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas przekaz„Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości” dotarł do 80% pracodawców sektora budowlanego. Kampania nie tylko została zauważona przez szerokie kręgi odbiorców, ale także doprowadziła do zmian postaw adresatów w stosunku do obowiązku zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa pracy. 40 procent z nich deklaruje podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy na prowadzonych budowach. Znacząco wzrosło zainteresowanie specjalistycznymi publikacjami Państwowej Inspekcji Pracy, listami kontrolnymi i spotkaniami o charakterze informacyjnym i szkoleniowym. Kierujący prawie 2 300 przedsiębiorstwami budowlanymi dobrowolnie zadeklarowali podjęcie działań poprawiających bezpieczeństwo pracy, a przedstawiciele 839 ukończyli z wynikiem pozytywnym program poprawy warunków pracy.

Rozszerzając zasięg swojego oddziaływania i starając się dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, Państwowa Inspekcja Pracy optymalizuje wydatki dzięki zaangażowaniu w przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, popularyzatorskim i prewencyjnym licznych partnerów. Są to organizacje pracodawców, związki zawodowe, ale także podmioty, które działają w strukturach sieciowych lub w tzw. łańcuchu dostaw: relacjach zamawiający – dostawca – podwykonawca. Przykładem takiego ekonomicznego działania jest realizacja projektów informacyjnych i szkoleniowych we współpracy z centralami związków zawodowych, finansowanie ich z funduszy strukturalnych, czy wykorzystanie w popularyzacji i dystrybucji wydawnictw pośrednictwa organizacji branżowych, samorządów terytorialnych, urzędów pracy, innych organizacji i instytucji. W 2010 roku powołana została inicjatywa dużych firm budowlanych sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie”, skoncentrowana na prewencji wypadków przy pracy.
Doświadczenia związane z upowszechnianiem informacji wśród firm budowlanych nasz Urząd wykorzystywał, przygotowując nową społeczną kampanię informacyjną „Poznaj swoje prawa w pracy„. Jej celem jest zachęcanie pracowników oraz pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, w tym obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz uświadomienie regulacyjnego wpływu przepisów prawa na pracę i życie osobiste pracowników i pracodawców, właściwe relacje w środowisku pracy, poczucie satysfakcji w pracy i poziom zaangażowania w wykonywane obowiązki.

Kampania społeczna „Poznaj swoje prawa w pracy” otrzymała wsparcie licznych partnerów, którym zależy na: budowaniu świadomości prawnej, poszanowaniu godności człowieka w środowisku pracy poprzez respektowanie prawa, stanowczym przeciwstawieniu się bezprawnym praktykom w stosunkach pracy, co w kryteriach wolnego rynku jest również zwalczaniem nieuczciwej konkurencji – tzw. dumpingu socjalnego.

 

ROLNICTWO INDYWIDUALNE

 

Rolnictwo jest jednym z najbardziej wypadkogennych sektorów gospodarki narodowej. Dotychczasowe działania inspekcji na rzecz ograniczania zagrożeń zawodowych w rolnictwie indywidualnym, w obrębie kompetencji określonych w ustawie, mają stosunkowo niewielki zasięg z uwagi na dużą liczbę gospodarstw indywidualnych i ograniczone zasoby kadrowe PIP. Według danych GUS 1,6 mln gospodarstw zajmuje powierzchnię większą niż jeden hektar. Podstawową formą działań w zakresie ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym jest realizacja programu informacyjno-promocyjnego, adresowanego do rolników oraz ich rodzin. Program, którego działaniami objęte są indywidualne gospodarstwa rolne, od lat służy podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy na temat zagrożeń przy pracy rolniczej, ich skutkach wypadkowych i chorobowych. Główne punkty programu, to edukacja oraz doradztwo techniczne prowadzone m.in. w trakcie wizytacji gospodarstw. Inną formą oddziaływania na środowisko wiejskie są konkursy o tematyce bhp. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się, współorganizowany z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogólnopolski konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Państwowa Inspekcja Pracy co roku jest jednym z fundatorów nagród i dyplomów dla 16 laureatów konkursu na szczeblu krajowym.

Zainicjowana w 2013 roku we współpracy z KRUS trzyletnia kampania prewencyjna „Szanuj życie. Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” ma objąć co najmniej 40 procent rolników indywidualnych prowadzących produkcję roślinną lub zwierzęcą. Kampania będzie prowadzona za pośrednictwem mediów.

 

EDUKACJA SZKOLNA

Budowanie kultury prewencji i praworządności w stosunkach pracy rozpoczyna się od edukacji młodego pokolenia. Młodzież – otwarta na podejmowanie działań trudnych lub dla ich rodziców niezrozumiałych – stanowi pokolenie przyszłych pracowników i pracodawców, które może podnieść standardy kulturowe i etyczne na rynku pracy. W naszej ocenie programy edukacji szkolnej w dalszym ciągu nie uwzględniają, w wystarczającym stopniu, zagadnień zwizanych z ochroną pracy. Dlatego od 2006 roku inspekcja pracy realizuje we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy program edukacji młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych„Kultura bezpieczeństwa”. Realizowany jest on dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu szkół i nauczycieli, którzy szkoleni są przez inspektorów pracy. Otrzymują oni również niezbędne pomoce naukowe. W czasie realizacji programu, mogą korzystać z pomocy i porady pracowników inspekcji.
Komplet materiałów edukacyjnych potrzebnych do przygotowania zajęć składa się z podręcznika oraz płyty CD. Materiały opracowane zostały przez ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Państwowej Inspekcji Pracy.
Program jest bardzo dobrze oceniany przez środowisko nauczycielskie. Obec¬nie aż 93% spośród ankietowanych nauczycieli zadeklarowało chęć ponowne¬go uczestnictwa w kolejnych latach. Wysoko oceniona została ekspercka pomoc inspektorów pracy przy przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć z młodzieżą. W okresie 2006-2012 w programie wzięło udział ponad 180 tysięcy uczniów.

INTERAKTYWNA PREWENCJA

Inspekcja pracy realizuje także formy interaktywnej prewencji. Celem jest osiągnięcie u pracodawcy – uczestnika programu – trwałej poprawy warunków pracy, ocenianej podczas końcowego audytu – ewaluacji. Zakłada się cztery etapy: rekrutację – szkolenie – dostosowanie/reorganizację w zakładzie pracy (wówczas inspektor pracy pełni rolę doradcy) a na koniec – kontrolę ewaluacyjną. Po przejściu z sukcesem wszystkich etapów przedsiębiorstwo trafia do bazy firm współpracujących w zakresie prewencji – otrzymuje informacje o innych ofertach, również tych dotyczących wymiany dobrych praktyk.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć z tego cyklu jest program „Zdobądź dyplom PIP” przeznaczony dla pracodawców zatrudniających do dziewięciu pracowników prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne. Idea jest oparta na zasadzie samokontroli. Pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Dzięki udziałowi w programie pracodawca bierze udział w bezpłatnym szkoleniu, może uzyskać wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy, poznać jakie wymagania prawne i standardy bhp powinna spełnić jego firma, aby być miejscem pracy bardziej bezpiecznym, uzyskać bezpłatne materiały informacyjno-szkoleniowe, opracowane jako pomoc dydaktyczna dla uczestników projektu.
Osiągaj sukces w zgodzie z prawem

Ciekawym przykładem specjalnego programu prewencyjnego, który wykracza poza wąsko rozumiane zainteresowanie warunkami pracy w stronę troski o dobrostan w pracy, jest program dotyczący przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy. Pamiętajmy, że z punktu widzenia pracodawcy czynniki psychospołeczne mają wpływ nie tylko na efektywność i jakość wykonywanej pracy, ale także na bezpieczeństwo pracownika. Celem głównym programu jest umożliwienie pracodawcom i pracownikom identyfikacji źródeł nadmiernego stresu zawodowego w zakładach pracy oraz zastosowanie właściwych dla tych grup odbiorców metod przeciwdziałania.
Interaktywne formy prewencji opierają się, często na wypracowywaniu wspólnie z pracodawcami i przy współudziale part¬nerów społecznych dobrych praktyk – najlepszych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa i ergonomii pracy – a na¬stępnie ich promocji. Jest to wiedza prak¬tyczna, którą należy się dzielić, podczas gdy czym innym są wnioski płynące z analizy wypadków, tradycyjnie prowa¬dzonej przez inspekcję pracy i udostęp-nianej. Pozytywne przykłady mają siłę motywującą i praktyczny wpływ, przykład jest podstawowym narzędziem kształto¬wania postaw. To założenie wpływa na kształt materiałów informacyjnych wydawanych przez inspekcję, szkoleń i innych form przekazu.

Promocja najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przyświeca idei konkursu„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej„, organizowanego od połowy lat 90. Do udziału zapraszane są najlepsze przedsiębiorstwa – dobrze zarządzane, dbające o pracowników, tworzące bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy, realizujące standardy wyższe niż te określone normami prawa, które mogą być wzorem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *