Analiza stanu bhp w firmie

Jak poprawnie wykonać okresową analizę stanu bhp w firmie?

Jakie elementy powinna ona zawierać, aby umożliwić pracodawcy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?

W jakiej formie należy dokonać analizy stanu bhp?

Obowiązkiem służby bhp jest sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Prawidłowo przeprowadzona analiza powinna zawierać szereg elementów, które umożliwią pracodawca precyzyjne ustalenie sposobów zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powinna pozwolić pracodawcy na takie dostosowanie warunków pracy, aby spełniały wymagania w obowiązujących przepisach regulujących kwestię bhp. Analiza powinna być sporządzona pisemnie, a fakt jej przekazania pracodawcy odpowiednio udokumentowany.

Analiza stanu bhp powinna zawierać w szczególności informacje:
• ogólne tj. liczbę zatrudnianych pracowników, z wyszczególnieniem liczby kobiet i pracowników młodocianych, liczby osób zatrudnionych w warunkach szkodliwych i uciążliwych,
• na temat profilaktycznej opieki zdrowotnej zawierające m.in.: wskazanie podmiotu, z którym zakład pracy ma podpisaną umowę o świadczenie badań profilaktycznych, dane dotyczące prawidłowości kierowania na badania profilaktyczne, liczbę pracowników skierowanych na badania, analizę absencji chorobowej,
• dotyczące szkolenia pracowników w zakresie bhp, w tym liczbę przeszkolonych pracowników, formy prowadzenia szkolenia i zasady jego dokumentowania, rodzaje przeprowadzonych szkoleń specjalistycznych, a także plan szkoleń specjalistycznych na bieżący rok,
• odnośnie służby bhp oraz ewentualnie komisji bhp: w szczególności należy wskazać, czy zakład spełnia wymogi prawa w zakresie zatrudnienia pracowników służby bhp i powołania komisji bhp, liczbę przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i ich wyniki,
• dotyczące badania środowiska pracy w tym na temat badania i pomiarów czynników szkodliwych występujących w zakładzie pracy. Należy również wskazać liczbę i nazwy stanowisk, na których występują szkodliwe warunki pracy, a także podać informację o prowadzeniu stosownej dokumentacji,
• odnotowanych chorobach zawodowych, kwotach ewentualnych odszkodowań z tego tytułu, działaniach podjętych w celu eliminacji występowania takich chorób,
• dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych, w szczególności czy byli zatrudniani i na jakich stanowiskach, przestrzegania zakazów dotyczących zatrudniania, kategorii pracowników, których dotyczy zakaz zatrudniania,
• dotyczące oceny ryzyka zawodowego, w szczególności jej przeprowadzenia i dokumentacji,
• spełnianiu przez pomieszczenia zakładu pracy, użytkowane maszyny i wykorzystywane procesy technologiczne wymogów przewidzianych stosownymi przepisami,
• przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych i ich wynikach,
• dotyczące realizacji planu poprawy warunków bhp, przyjętego w poprzednim roku,
• dotyczące stosowania odzieży, obuwia, środków ochrony osobistej, napojów i posiłków profilaktycznych.

Podstawa prawna
§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia rady ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 109, poz. 704)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *