Kategoria: Przepisy BHP

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

(J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Kiedy sporządzić plan bioz (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

Ten plan jest najważniejszym dokumentem, chroniącym zdrowie na budowie. Obowiązek jego opracowanie został prawnie uregulowany odpowiednimi przepisami. Niestety na wielu budowach w Polsce w ogóle się go nie sporządza lub jeżeli już jest sporządzony, to wie o nim tylko ten, kto go napisał. Kiedy go przygotować, na co zwrócić uwagę, co powinien zawierać, o tym dowiesz się z lektury tego… Read more →

DZIAŁ VI Przepisy przejściowe i końcowe

DZIAŁ VI Przepisy przejściowe i końcowe   § 116. Przepisy § 27 ust. 2 rozporządzenia oraz § 14 ust. 2 i 3, § 23 ust. 4, § 28 i § 37 ust. 2 załącznika do rozporządzenia nie dotyczą zakładów pracy powstałych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, natomiast przepisy § 55 ust. 1 i 2 rozporządzenia nie dotyczą maszyn, w… Read more →

DZIAŁ V Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej

DZIAŁ V Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej   § 111. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. 2. Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych… Read more →

DZIAŁ IV Procesy pracy

DZIAŁ IV Procesy pracy Rozdział 1 Przepisy ogólne   § 39. 1. Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości — z… Read more →

DZIAŁ III Pomieszczenia pracy

Rozdział 1 Przepisy ogólne § 14. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. § 15. 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę,… Read more →

DZIAŁ II Obiekty budowlane i teren zakładu pracy

DZIAŁ  II Obiekty budowlane i teren zakładu pracy § 3. Budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. § 4. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej… Read more →

Ogólnych przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. DZIAŁ I Przepisy wstępne § 1. 1. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące: 1) obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy, 2) procesów pracy, 3) pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych. 2.… Read more →