Kategoria: Informacje

Prawa i obowiązki pracownika

W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikowi przysługuje prawo do: • powstrzymania się od wykonywania pracy – powiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego – w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.   Jeżeli powstrzymanie się od… Read more →

Podstawowe obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w dziedzinie bhp

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.   Jest on obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa… Read more →

Instruktaż stanowiskowy pracowników na budowie

Poddanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz na innych stanowiskach, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, instruktażowi stanowiskowemu to obowiązek pracodawcy. Takie szkolenie nie jest dodatkowym, tylko obowiązkowym szkoleniem bhp, które muszą odbyć pracownicy zatrudnieni na takich stanowiskach. Podstawa prawna Obowiązek prowadzenia szkoleń pracowników z zakresu bhp określają: art. 2373 § 1 i… Read more →

Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach cz 1

Zapewnienie właściwego oświetlenia miejsc pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Zgodnie z art. 207 § 2 ustawy – Kodeks pracy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Dotyczy to między innymi zapewnienia odpowiednich warunków oświetlenia na stanowiskach pracy. Zgodnie z § 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny… Read more →

Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach cz 2

Oświetlenie kierunkowe (Directional lighting) Oświetlenie to ma zastosowanie do intensywnego oświetlenia przedmiotów, ujawnienia struktury powierzchni i poprawy wyeksponowania osób w przestrzeni, a także do oświetlenia zadania wzrokowego, przez co może również wpływać na jego widoczność. Tę właściwość określa się terminem „modelowanie oświetlenia”. Tego rodzaju oświetlenia oraz pojęć z nim związanych nie zawierała dotychczasowa PN. Modelowanie oświetlenia (Modeling) Modelowanie oświetlenia stosuje się w celu stworzenia równowagi między światłem rozproszonym i kierunkowym. Jest ono… Read more →

Ja wygląda nadzór rynku środków ochrony indywidualnej

Można skierować wyrób na badania nie tylko bez weryfikacji dokumentów takich jak dokumentacja techniczna, instrukcja użytkowania, czy certyfikat oceny typu (dla środków ochrony indywidualnej kat. II i III.), ale również w sytuacji, gdy kontrola dokumentów wypadnie pozytywnie. Podejmowanie takich decyzji leży w gestii tylko i wyłącznie organu wyspecjalizowanego. Może on podjąć takie działania na podstawie otrzymanej skargi, analizy wypadków przy… Read more →

Obowiązki na budowie

Obowiązki inwestora 1. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób lub na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 2. Zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa … Read more →

Analiza stanu bhp w firmie

Jak poprawnie wykonać okresową analizę stanu bhp w firmie? Jakie elementy powinna ona zawierać, aby umożliwić pracodawcy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy? W jakiej formie należy dokonać analizy stanu bhp? Obowiązkiem służby bhp jest sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Prawidłowo… Read more →

Historia BHP

W EUROPIE Badania i regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy są stosunkowo nowym zjawiskiem. Jak ruchy pracy powstała w odpowiedzi na obawy pracowników w wyniku rewolucji przemysłowej, zdrowie pracownika wpisana uwagę jako kwestia zarobkowej. W roku 1833, HM inspektoratu powstał w Wielkiej Brytanii w zakresie kompetencji do wglądu fabryki i zapewnienia zapobiegania urazom do dzieci pracowników tekstylnych. W roku 1840 Komisja… Read more →

Definicja BHP

Bezpieczeństwa i higieny pracy może być ważna z powodów moralnych, prawnych i finansowych. W systemach prawnych common law, pracodawcy mają wspólny obowiązek ścigania (co odzwierciedla podstawowy obowiązek moralny) do podjęcia starań o bezpieczeństwo swoich pracowników, Prawo Statut może opierać się na tym, aby nakładać dodatkowe ogólne obowiązki, wprowadzenie szczególnych obowiązków i tworzyć organów rządowych z kompetencji do regulowania kwestii bezpieczeństwa… Read more →