Kategoria: ABC BHP

Sprawdź czy twoje biuro odpowiada normom bhp?

Sprawdź czy twoje biuro odpowiada normom bhp? Czy twoje biuro odpowiada normom bhp ? Jakie właściwie one są ? Co stanie się, jeśli moje biuro nie będzie ich spełniać. Te pytania są bardzo popularne podczas tworzenia nowej siedziby. Postaram się przybliżyć temat, opisać wszystkie przepisy i udzielić kilku wskazówek, które ułatwią aranżację filii. Aby Odpowiedzieć na te pytania, najpierw przytoczyć… Read more →

Co jest sprawdzane podczas kontroli Inspekcji Pracy ?

Kontrole w zakresie prawnej ochrony pracy dotyczą głównie: stosunku pracy – np. sposób prowadzenia akt osobowych pracowników, posiadanie przez pracodawcę niezbędnych zaświadczeń związanych z dopuszczeniem pracownika do pracy, zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę, kontrola legalności zatrudnienia, wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy – np. terminowość wypłacania pensji pracownikom, sposób ustalania wysokości wynagrodzenia i… Read more →

Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Przebieg kontrola Państwowej Inspekcji Pracy , jakie uprawnienia ma inspektor ?  kontrolerzy Inspekcji Pracy mogą kontrolować  bez uprzedzenia i co więcej o każdej porze dnia lub nocy – respektowania przepisów Kodeksu pracy. Co ważne przed rozpoczęciem kontroli, pracownik (inspektor) zgłasza się do przedsiębiorcy – ale tylko wtedy, gdy fakt ten nie może wpłynąć na rezultat samej kontroli. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy… Read more →

Przepisy dotyczące BHP

1) Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r., poz. 404, tekst jednolity). 2) Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami). 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy… Read more →

Odpowiedzialnośc karna za naruszenie przepisów BHP

W przypadku, gdy naruszenie przepisów bhp przez osobę odpowiedzialną za stan bhp nosi znamię przestępstwa, inspektor pracy powiadamia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową określone są w Kodeksie karnym [59].     Zgodnie z art. 220 kk: § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez… Read more →

Wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym dotyczące BHP

Wykroczenia z art. 283 § 1 i 2 k.p. [2] mają charakter wykroczeń indywidualnych. Zgodnie z tym przepisem może je popełnić osoba odpowiedzialna za stan bhp albo osoba kierująca pracownikami lub innymi osobami. Ukarany mandatem może zostać zatem pracodawca, zgodnie bowiem z art. 207 § 1 k.p. [2] to pracodawca jest odpowiedzialny za stan bhp w zakładzie pracy. Podmiotami objętymi… Read more →

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Czym jest i jakie funkcje pełni w zakładzie pracy służba bhp? Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne pracodawcy w zakresie bhp [2]. Do jej utworzenia obowiązany jest pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników. Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy [2]. Służba bhp to ściśle wyodrębniona komórka organizacyjna, podległa bezpośrednio… Read more →

Ocena ryzyka zawodowego

Umiejętność identyfikacji zagrożeń zawodowych i wiedza pozwalająca skutecznie neutralizować zagrożenia są podstawowym, najważniejszym sposobem zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.   Ocena ryzyka zawodowego jest podstawą profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w przedsiębiorstwie. Od jakości tej oceny zależy skuteczność przyjętej w zakładzie pracy polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, a co za tym idzie skuteczność zarządzania bhp.   Zgodnie z art.… Read more →

Ochrona pracy młodych

Podobnie jak w przypadku zdrowia kobiet, szczególną ochroną objęci są także pracownicy młodociani. Młodocianym w rozumieniu przepisów prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 kp). Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 3045 kp [2].   Jakie prace są wzbronione młodocianym? Prace wzbronione młodocianym… Read more →

Ochrona pracy kobiet

Przepisy Kodeksu pracy (art. 176 kp [2]) zakazują zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Szczegółowy wykaz tych prac zawiera rozporządzenie. Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia ma charakter bezwzględny, co oznacza, że przy pracach wymienionych w wykazie nie można zatrudniać kobiet nawet za ich zgodą.   Jakie prace zaliczone są do… Read more →