Ochrona pracy młodych

Podobnie jak w przypadku zdrowia kobiet, szczególną ochroną objęci są także pracownicy młodociani. Młodocianym w rozumieniu przepisów prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 kp).
Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 3045 kp [2].

 
Jakie prace są wzbronione młodocianym?
Prace wzbronione młodocianym to prace określone w rozporządzeniu [27]:
• związane z wysiłkiem fizycznym, najczęściej przy pracach transportowych,
• wymuszoną pozycją ciała,
• zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu (np. produkcja i sprzedaż wyrobów alkoholowych, tytoniowych, ubój zwierząt, obsługa zakładów kąpielowych i łaź ni),
• stwarzające zagrożenia wypadkowe,
• w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych.
Normy dźwigania dla młodocianych określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia [27].
Jakie obowiązki w związku z zatrudnianiem młodocianych ciążą na pracodawcy?
Pracodawca, zatrudniający pracowników młodocianych, ma obowiązek zapewnić im szczególną ochronę zdrowia podczas pracy, uwzględniając ryzyko wynikające z ich braku doświadczenia i nieświadomości potencjalnych zagrożeń. W tym celu [2]:
• zapewnia im pracę w warunkach niestwarzających zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia,
• zapewnia im nadzór nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
• informuje o zagrożeniach,
• organizuje przerwy w pracy w celu odpoczynku w warunkach odizolowania od czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.
Pracodawca na podstawie rozporządzenia [27] sporządza wykaz prac wzbronionych młodocianym w jego zakładzie pracy [2].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *