Kiedy sporządzić plan bioz (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

Ten plan jest najważniejszym dokumentem, chroniącym zdrowie na budowie. Obowiązek jego opracowanie został prawnie uregulowany odpowiednimi przepisami. Niestety na wielu budowach w Polsce w ogóle się go nie sporządza lub jeżeli już jest sporządzony, to wie o nim tylko ten, kto go napisał.
Kiedy go przygotować, na co zwrócić uwagę, co powinien zawierać, o tym dowiesz się z lektury tego artykułu.

 

Plan bioz sporządza się, gdy:

1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z następujących rodzajów robót budowlanych:

– których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,

– przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

– stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,

– prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

– stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,

– prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,

– wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

– wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,

– wymagających użycia materiałów wybuchowych,

– prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych;

2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

 

W planie bioz nie wolno zamieszczać danych dotyczących obiektów lub ich części służących obronności bądź bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wspomnianego wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. nr 196,poz. 1631 z późn. zm.)

Plan bioz składa się ze strony tytułowej, części opisowej oraz części rysunkowej.

Na stronie tytułowej należy zamieścić nazwę i adres obiektu budowlanego, imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres oraz imię, a także nazwisko i adres kierownika budowy sporządzającego plan bioz, a w przypadku sporządzenia planu bioz przez inną osobę – również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz.

odziez

 

Natomiast część opisowa planu bioz zawiera w szczególności wskazanie zakresu robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejności realizacji poszczególnych obiektów oraz wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. Powinna również wskazywać elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a także informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

W części opisowej planu bioz musi się również znaleźć informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia i informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. W treść takiej informacji wchodzi określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, oraz zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Kolejne elementy, które zawiera część opisowa planu bioz, to określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, a także wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną oraz sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń. Trzeba również wskazać miejsca przechowywania dokumentacji budowy i dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Część rysunkowa planu bioz musi być sporządzona na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli projekt taki jest wymagany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Część rysunkowa planu bioz zawiera dane, które mają na celu umożliwienie łatwego odczytania jego części opisowej. W szczególności są to:

1)  czytelna legenda;

2)  oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;

3)  rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych z:

–  parametrami poboru mediów,

–  punktami czerpalnymi,

–  zaworami odcinającymi,

–  drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;

5)   rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych oraz zewnętrznych stref ochronnych,  wynikających z odrębnych przepisów, takich jak strefy:

– magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych,

–  pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji:

–  betonu cementowego i asfaltowego,

–  prefabrykatów;

7)  przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych i transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

8)  lokalizacja pomieszczeń higienicznosanitarnych.

 

Oświadczenie kierownika budowy (robót), m.in. stwierdzające sporządzenie planu bioz, musi być dołączone na piśmie przez inwestora zawiadamiającego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę.

Kontrola nadzoru budowlanego a plan bioz

Podczas kontroli terenu budowy lub robót budowlanych inspektor nadzoru budowlanego sprawdza między innymi opracowanie i wprowadzanie niezbędnych zmian do wymaganego planu bioz oraz zgodność zagospodarowania terenu budowy m.in. z opracowanym planem bioz.

Stwierdzenie przez inspektora nadzoru budowlanego braku planu bioz może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności wykonawcy, niezależnie od inwestora. Może być ponadto przyczyną wstrzymania prowadzonych robót budowlanych.

UWAGA

Osoby odpowiedzialne za wykroczenia określone w Prawie budowlanym mogą być ukarane przez inspektora nadzoru budowlanego grzywną w postaci mandatu karnego do 500 zł dla 1 wykroczenia i do 1.000 zł w przypadku stwierdzenia więcej niż 1 wykroczenia

 

Najczęściej popełniane błędy przy opracowywaniu planu bioz

Do najczęściej popełnianych błędów podczas opracowywania planu bioz należą niedostosowanie planu do rzeczywistych warunków panujących na budowie, przepisywanie przepisów zamiast podania sposobu ich praktycznej realizacji, a także brak aktualizacji planu w miarę postępu prac budowlanych.

 

Zobacz sklep internetowy www.spodnierobocze.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *