Co jest sprawdzane podczas kontroli Inspekcji Pracy ?

Kontrole w zakresie prawnej ochrony pracy dotyczą głównie:

  • stosunku pracy – np. sposób prowadzenia akt osobowych pracowników, posiadanie przez pracodawcę niezbędnych zaświadczeń związanych z dopuszczeniem pracownika do pracy, zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę, kontrola legalności zatrudnienia,
  • wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy – np. terminowość wypłacania pensji pracownikom, sposób ustalania wysokości wynagrodzenia i dokonywania ewentualnych potrąceń, zasady wypłacania: premii, nagród oraz dodatków,
  • czasu pracy – np. rozliczanie i dokumentowanie pracy w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, zapewnianie pracownikom odpowiednich okresów odpoczynku, stosowanie przez pracodawcę przepisów o dyżurach i przerwach w pracy, prawidłowość zastosowania przez pracodawcę określonego systemu czasu pracy,
  • urlopów pracowniczych – np. ustalanie wymiaru urlopów przysługujących pracownikom, sprawdzanie planu urlopów,
  • uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem – np. przestrzeganie przez pracodawcę uprawnień kobiet w ciąży oraz matek karmiących, wykorzystywanie urlopów macierzyńskich i wychowawczych,
  • zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych – np. zasady sporządzania umów w celu przygotowania zawodowego, sposób przeprowadzania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, czas pracy i udzielanie pracownikom młodocianym urlopów wypoczynkowych, zasady i warunki zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

 

 

Kontrole w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – obejmują takie kwestie, jak np. badania lekarskie pracowników (badania wstępne, okresowe, kontrolne), kontrola szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawdzanie, czy pracodawca dokonał oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, wypadki przy pracy, stan miejsc pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, sprawdzeniu funkcjonowania w firmie służby bhp.

Kontrole w zakresie legalności zatrudnienia dotyczą:

  • informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego lub powierzeniu mu wykonywania innej pracy zarobkowej,
  • opłacania składek na Fundusz Pracy,
  • dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia takiej działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru,
  • prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *